حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تاریخ ثبت: 1401/07/04

 

نظر به سطح علمی این  کنفرانس معتبر و ارتباط گسترده زیرساختی محوریت رویداد با بخش های علمی مختلف، مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این رویداد را اطلاع رسانی کرد.

لینک درسترسی : https://nbic.ir/event/bc