ضمن قدردانی از استقبال گسترده اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم ازاین رویداد علمی ، به اطلاع می‌رساند به منظور انجام ادامه فرآیند اجرایی و پذیرش نهایی مقالات، حداقل یکی از مؤلفان هر مقاله پذیرش شده باید در کنفرانس ثبت‌نام نماید. در غیر اینصورت، مقاله مزبور از ادامه فرآیند نمایه سازی حذف گردیده و در مجموعه مقالات درج نخواهد شد.

ثبت نام نهایی پس از پرداخت هزینه ها از قسمت خدمات کنترل پنل کاربری میسر می باشد 

- مقاله دهندگان غیرحضوری :

 

 

 250.000 هزارتومان

ویژه پژوهشگران دانشگاهی 

 

310.000  هزارتومان

ثبت نام کنندگان آزاد

 

* هزینه هر مقاله بیشتربه صورت آزاد 270.000 هزارتومان | ویژه پژوهشگران دانشگاهی 210.000 هزارتومان می باشد.

 

- مقاله دهندگان حضوری :

 

 450.000 هزارتومان

ویژه پژوهشگران دانشگاهی

 

560.000  هزارتومان

ثبت نام کنندگان آزاد

 

- ثبت نام نویسنده همراه  : 

 

260.000 هزارتومان

ویژه دانشگاهی

 

330.000 هزارتومان

ثبت نام کنندگان آزاد

 

تذکر:

- ارائه تصویر کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل برای ثبت نام کنندگان دانشجویی الزامی می باشد

- خواهشمند است قبل از ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه خدمات را مطالعه کرده و اطمینان حاصل نمایید بدیهی است که پس از تایید نهایی هیچ گونه لغو دریافت خدمات و استراد وجه وجود نخواهد داشت