نحوه دریافت گواهینامه پذیرش زودهنگام:

 پس از پذیرش نهایی و پرداخت هزینه های ثبت نام در کنفرانس از طریق گزینه وضعیت مقالات نسبت به دریافت گواهی نامه موقت ( زودهنگام) اقدام نمایند