حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط شورای انجمن های علمی ایران

تاریخ ثبت: 1401/07/05

  با توجه به اهمیت نقش بی بدلیل برگزاری رویداد های علمی در توسعه همه جانبه یک کشور دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت رسمی اولین دوره این رویداد را در سایت آن مرکز علمی معتبر و ممتاز اطلاع رسانی نمود.

 

لینک دسترسی : 

cisanews.ir/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/28110/