حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

تاریخ ثبت: 1401/07/09

 با توجه به اهمیت نقش بی بدلیل برگزاری رویداد های علمی در توسعه همه جانبه یک کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به صورت رسمی چهارمین دوره این رویداد را در سایت آن مرکز علمی معتبر و ممتاز اطلاع رسانی نمود.

 

لینک دسترسی : hums.ac.ir/bc.bcnf.ir