حمایت و اطلاع رسانی کنفرانس توسط دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ ثبت: 1401/08/01

با توجه به اهمیت نقش بی بدلیل برگزاری رویداد های علمی در توسعه همه جانبه یک کشور دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت رسمی پنجمین دوره این رویداد را در سایت آن مرکز علمی معتبر و ممتاز اطلاع رسانی نمود 

لینک دسترسی: http://che.iut.ac.ir/bc.bcnf